Het Bezinningshuis

Medewerkers

Voorzitter:
Robin Zuidam

Secretaris:
Zilla van Dijk

Penningmeester:
Frans Rensen

Vrijwilliger:
Tineke Blok


Ambassadeurs

Ambassadeurs verbinden hun naam aan een initiatief dat zij van belang achten en een warm hart toedragen.

We zijn vereerd en blij om auteur Arthur Japin als eerste ambassadeur te mogen noemen van onze stichting.
“Ik heb zelden zoiets sympathieks en belangrijks gehoord. Wat een mooi idee. Zwaar ook. Ik vind het een eer dat jullie aan mij denken als ambassadeur en dat wil ik ook zeker zijn”, aldus Japin

Arthur Japin

We zijn trots, blij en dankbaar dat we, naast Arthur Japin, Prof. dr. em. Manu Keirse mogen voorstellen als ambassadeur van Stichting Het Bezinningshuis!

"Omdat ik reeds vijftig jaar werk om de samenleving te helpen rouwen en mensen tot steun te zijn in verdriet.", antwoordt Manu Keirse op de vraag waarom hij onze stichting wil steunen.


Financiën

Stichting Het Bezinningshuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 68407866.

Het btw-nummer is: NL857427234B01

Het bankrekeningnr. is IBAN: NL70 TRIO 0379298848
Via deze rekening lopen alle inkomsten en uitgaven.

De stichting verkrijgt inkomsten uit private middelen van Robin en Hilda Zuidam en van donaties en giften.

De uitgaven hadden betrekking op het starten van het onderzoek en de oprichting van de stichting. Thans gaan de uitgaven naar de inrichting en bevoorrading van het huis, de promotie, organisatie van bijeenkomsten en de maandelijkse lasten voor het huis en alle daarbij komende kosten. De medewerkers werken op vrijwillige basis en kunnen een onkostenvergoeding krijgen. Daarnaast zijn er administratieve kosten voor de stichting zelf.

De Stichting legt verantwoording af over de inkomsten en uitgaven in het algemene jaarverslag, waarin de jaarcijfers zijn opgenomen. Alle jaarverslagen zijn te vinden op de website.

De stichting heeft ondertussen de ANBI status, Dat wil zeggen: is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties waren en zijn – onder voorwaarden – aftrekbaar van de belasting.


Beleid

De stichting heeft als doel:
het onderzoeken van de behoefte naar en het stichten van een Bezinningshuis. En vervolgens heeft de stichting als taak Het Bezinningshuis zo goed mogelijk te beheren. Er hebben twee onderzoeken plaatsgevonden en de resultaten vindt u hier.

Het Bezinningshuis

is een plek waar mensen een weekend, een midweek of een dag(deel) kunnen komen om zich te bezinnen en stil te staan bij hun (on) eindigheid of dat van hun naaste. Daarnaast organiseert Het Bezinningshuis themabijeenkomsten voor professionals en particulieren waar met elkaar van gedachten gewisseld wordt over doodgewone onderwerpen.

De Doelgroep

bestaat uit mensen (van jong tot oud) die weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn en geen zicht meer hebben op herstel, maar nog niet in de stervensfase verkeren.

Mensen die een naaste hebben die ongeneeslijk ziek is.

Een ieder die de behoefte voelt om stil te staan bij de eigen (on)sterfelijkheid of dat van een naaste.

Professionals en particulieren die geïnteresseerd zijn in doodgewone onderwerpen en de behoefte voelen dit meer bespreekbaar te maken.

Iedereen is welkom. Met of zonder specifieke geloofsovertuiging of religieuze achtergrond.

Wij bieden

een maatschappelijke bijdrage aan het welzijn van onze medemens die in zwaar weer verkeert. We willen de dood meer bespreekbaar maken en terugbrengen in onze levens.

Wij hebben

dit eerste huis opgericht op een bijzondere, serene locatie in Den Dolder, in het midden van het land.

We reiken

Tevens complementaire werkvormen aan die een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Dus wij begeleiden niet alleen door middel van gesprekken, maar tevens vanuit andere werkvormen zoals: Meditatie, Yoga, Lichaamswerk, Wandelen, Muziek en andere creatieve vormen. Aangevuld en mede uitgevoerd door externe specialisten.

De financiële middelen werden in het begin gebruikt voor de opzet en uitvoering van het onderzoek, de oprichting van de stichting en bijkomende, administratieve kosten. Thans worden de middelen gebruikt voor de inrichting, de bevoorrading en de maandelijkse kosten van Het Bezinningshuis. En tevens voor de promotie en de organisatie van bijeenkomsten. De middelen worden verkregen uit eigen vermogen en uit donaties en giften.

Er zullen ook middelen vanuit fondsen en subsidiegevers worden aangeroepen.

Telefonische hulp, via e-mail en via chatberichten wordt kosteloos verleend. Voor persoonlijke begeleiding wordt een vergoeding gevraagd naar draagkracht.

Wanneer men niet over voldoende middelen beschikt, zullen we ons uiterste best doen om deze hulpvragers alsnog te ontvangen en te begeleiden en de kosten te vergoeden uit verkregen giften en donaties.

Wanneer de stichting opgeheven wordt, zullen de financiële restanten en goederen worden gedoneerd aan een instantie welke actief is voor dezelfde doelgroep.

Een volledige inzage

van de in- en uitgaven wordt in het jaarverslag gepubliceerd via deze website. Het bestuur werkt volledig op vrijwillige basis.